Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,736

Issue №7 in 2012

Medical sciences
8-18
19-21
22-25
26-28
Maslyakov V.V., Yermilov P.V., Polaykov A.V.
29-35
36-40
41-45
46-49
50-54
Biological sciences
55-57
58-62
63-66
, Perez Peraza J., Yanke V.G., Dorman L.I.,
67-70
71-73
74-83
84-87
Jurov V.M., Laurinas V.Ch., Guchenko S.A., Zavatskaja O.N.
88-93
94-96
97-103
104-107
108-112
113-117
Shmulskaya L.S., Mamaeva S.V.
118-121
122-124
Skryabina T.N., , Burtseva I.A., Romanova U.N., Lvova L.N.
125-127
128-130
Biological sciences
Petrenko V.M.
131-131
, ,
131-133
Medical sciences
, Morrison V.V., Zhevak T.N., , Polutova N.V., , Bizenkova M.N.
134-134
134-136
137-137
,
137-139
140-140
Zhiltsov А.P.,
141-141
Zhiltsov А.P., Akhtyrtsev S.A.,
141-141
, ,
142-142
,
142-142
, ,
142-143
, ,
143-143