Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,653

Issue №6 in 2013

Medical sciences
9-12
Varsegova T.N., Shchudlo N.A., Shchudlo M.M., Petrovskaia N.V., Stepanov M.A.
13-18
17-33
19-21
Vodolatsky V.M., Vodolatsky M.P., Tumanjan S.M.
22-26
34-37
38-40
41-43
44-49
50-53
54-57
Nesterov A.V., Pavlova T.V., Pavlova L.A., Bashuk V.V., Mednev D.S., Savenko T.N., Zhernovoy M.G.
58-60
61-63
64-67
68-72
Biological sciences
Babich O.O., Soldatova L.S., Razumnikova I.S., Prosekov A.Y.
73-78
79-82
83-84
Gabibov M.M., Rabadanovа A.I., Suleymanova U.Z., Abdullayev P.I., Omar Hassan al Kaidar, Wahib Mohammed Kasim, Al Alaa Shudzhary Kudair Mohammed
85-88
Gafarov T.U., Enikeyev D.A., Idrisova L.T., Enikeyeva S.A., Galimov D.M.
89-91
92-97
98-101
102-109
110-114
Kanaev A.T., Kanaeva Z.K., Myrzahanova I.A., Urazbekova G.E., Satybaldieva G.K., Musaev K.L.
115-120
121-129
130-133
Kosolapova S.A., Kalinovskaya T.G., Kosolapov A.I.
134-136
Myrzahanova I.A., Useyn G.A., Sadykova A.E.
137-139
140-142
143-145
146-148
149-152
Zyryanova O.N., Shmulskaya L.S.
153-157
,
158-158
, ,
158-159
159-159
,
159-160
160-160
160-162