Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,653

Issue №1 (part 5) in 2015

Medical sciences
738-741
742-745
746-750
751-755
Evdokimov S.V., Baulin A.V., Baulin A.V., Evdokimov M.E., Serov E.S., Baryaev G.I., Golovin I.A., Efimova I.V., Seredin A.S.
756-759
760-764
Zalewski A.A., Gorbunov N.S., Bolshakov I.N., Samotёsov P.A., Chikun V.I., Arkhipkin S.V.
765-767
Zalewskiy A.A., Gorbunov N.S., Samotesov P.A., Bolschakov I.N., Сhikun V.I., Arkhipkin S.V.
768-771
Kazennykh T.V., Bokhan N.A., Andreev S.M.
772-780
781-784
785-788
Biological sciences
789-793
Zarhidze D.V., Bartova A.V., Gusev E.A., Arslanov H.A., Maksimov F.E., Kuznetsov V.Y.
794-797
Makarova Е.I., Budaeva V.V., Kukhlenko А.А., Orlov S.Е.
798-803
Mamedov A.N., Salimov Z.E., Quliyeva S.A., Babanly M.B.
804-807
Agricultural sciences
808-812
813-817
818-821
Omasheva A.C., Beisenbayev А.U., Urazbayeva K.A., Abishev M.Z., Beisenbayeva Z.A.
822-826
827-830
831-838
839-842
843-846
847-849
850-852
853-857
858-862
863-866
Zhabagiyeva G.Z.
867-869
Zhanuzakova K.T.,2Onalbayeva A.T.,
870-874
875-879
880-883
884-890
Agricultural sciences
, ,
891-891
891-891
, ,
892-892
,
892-892
,
892-893
, ,
893-893