Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,653

Issue №6 in 2015

Medical sciences
9-13
Vasiliev I.A., Stupak V.V., Dolzhenko D.A., Chernykh E.R., Shevela E.Y., Dergilev A.P., Moshkin M.P.
14-21
Zaretskov V.V., Likhachev S.V., Arsenievich V.B., Stepukhovich S.V., Salina E.A.
22-27
Karimbayev K., Seydinov S.M., Arynov N.M., Akhaybekov M.A., Berdikulov N., Karimbayev A., Latipov E., Dadahanov U., Ashirbaeva Z., Myrzabayeva U.
28-34
Lim L.V., Boranbaeva R.Z., Ishuova P.K., Kozhanov V.V.
35-38
39-42
43-45
Pasternak E.Y., Zatolochina K.E., Romanov B.K., Alyautdin R.N., Bunyatyan N.D., Asetskaya I.L., Asetskaya I.L.
46-51
52-55
56-60
61-64
Chepurnova N.S., Erokhina L.D., Chagina E.A., Pupova N.V., Chaika A.S.
65-69
70-76
Sheveleva N.I., Abdrakhmanova A.O., Minbayeva L.S.
77-81
82-85
86-90
Biological sciences
Apokin V.V., Povzun A.A., Povzun V.D., Usaeva N.R.
91-96
97-101
102-118
Lahanova K.M., Lahanova K.M., Sarsembaeva M.U., Sarsembaeva M.U.
119-122
123-128
129-131
132-136
137-140
Pedagogical Sciences
141-144
145-150
Zhanbayeva L.A., Zhandabayeva I.S., Zhunisbekova Z.A.
151-155
156-159
Kudarinova A.S., Ashimhanova G.S., Tebenova K.S., Tuganbekova K.M., Sadvakasova N.A.
160-162
163-167
168-172
Tusubekova K.К., Jexenbayeva К.О., Кerimbekova R.А., Кoishibayeva N.I., Zhunisbekova Z.А.
173-177
Shevchenko N.Y., Soshinov A.G., Ahmedova O.O., Panasenko M.V.
178-182