Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,653

Issue №8 in 2015

Medical sciences
Belova A.N., Prusakova Z.B., Zagrekov V.I., Ezhevskaya A.A.
7-13
Vasyura A.S., Novikov V.V., Belozerov V.V., Udalova I.G.
14-17
Kobychenkova S.A., Slepushkin V.D., Tsallagova L.V., Plieva A.B.
18-20
Krutko A.V., Peleganchuk A.V., Okladnikov G.I.
21-25
Luchsheva L.F., Khamadeeva A.M., Rusakova E.Y., Rybak O.G., Alekseeva E.O.
26-30
31-35
Mikhailovskiy M.V., Novikov V.V., Vasyura A.S., Udalova I.G.
36-42
Snegireva I.I., Zatolochina K.E., Darmostukova M.A., Khotova T.Y., Alyautdin R.N., Ozeretskovskiy N.A., Merkulov V.A., Bunyatyan N.D.
43-47
Biological sciences
Tushina N.V., Talashova I.A., Kononovich N.A., Popkov A.V.
48-52
53-57
Kirilova I.A., Sharkeev Y.P., Sharkeev Y.P., Podorognaya V.T., Popova K.S., Uvarkin P.V., Fomichev N.G.
58-61
62-65
Tereschenko V.P., Kirilova I.A., Larionov P.M.
66-70
Pedagogical Sciences
71-73
74-77
78-81
82-86
87-89
90-94
95-98