Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,653

Issue №10 in 2015

Chemistry
Belozerov V.V., Oleynikov S.N., Belozerov V.Vl.
7-10
11-14
15-18
19-26
27-31
32-35
Matiukhin P.V., Yastrebinskaya A.V., Cherkashina N.I., Koba V.V.
36-39
Sokolenko I.V., Yastrebinsky R.N., Matyuhin P.V., Ivanitskyi D.A.
40-43
44-47
Cherkashina N.I., Pavlenko V.I., Sokolenko I.V., Zhavoronkova M.K.
48-51
Yastrebinsky R.N., Pavlenko V.I., Demchenko O.V.
52-55
Agricultural sciences
Azhimetov N.N., Zhumadillaev N.K., Eskara M.A., Kosauova A.K., Abdramanov K.K.
56-59
60-64
Earth sciences
65-69
70-78
79-85
Eremin O.V., Epova E.S., Rusal O.S., Filenko R.A., Belomestnova V.A., Fedorenko E.V.
86-91
92-99
Zdorovennova G.E., Golosov S.D., Golosov S.D., Zverev I.S., Zdorovennov R.E., Terzhevik A.Y.
100-103
104-111