Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,823

Issue №2 in 2020

7-12
Klevanskiy N.N., Kozachenko M.A., Kozachenko Yu.V., Mavzovin V.S.
13-18
19-24
25-30
31-38
39-44
45-53
54-59
60-65
66-72
Pomortseva A.A., Pomortsev O.A., Pospekhov G.B., Kondakova V.N.
73-78
79-83
84-90
91-96
97-101