Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,823

Issue №5 in 2015

Clinical medicine
9-11
12-17
Kim A.A., Gulyaev D.A., Zharova E.N., Kondratyev S.A.
18-22
23-26
27-29
30-34
35-37
Stupak V.V., Shabanov S.V., Pendyurin I.V., Tsvetovsky S.B., Okladnykov G.I., Rabinovich S.S., Dolzhenko D.A.
38-44
Tomnyuk N.D., Danilina E.P., Beloborodova Y.S., Beloborodov A.A.
45-48
Shuldyakov A.А., Romantzov M.G., Lefterova O.A., Laypina E.P., Lisko O.B., Narkayitis L.I.
49-53
54-59
Life Sciences
60-65
66-70
71-73
Kobylyatskaya I.A., Osykina A.S., Shkatova E.Y.
74-75
76-79
80-83
Supotnitskiy M.V., Elapov A.A., Borisevich I.V., Kudasheva E.Y., Klimov V.I., Lebedinskaya E.V.
84-94
95-100
Frantsiyants E.M., Bandovkina V.A., Moiseenko T.I., Kravtsova O.E., Verenikina E.V., Chalabova T.G., Pustovalova A.V.
101-104
Physico-Chemical Biology
105-108
109-113
114-120
Dhobulayeva A.K., Jakibaeva G.T., Kebekbayeva K.M., Zhanijazov Z.A., Alimbetova A.V.
121-125
Yezhov M.Y., Yezhov I.Y., Kashko A.K., Kayumov A.Y., Zykin A.A., Gerasimov S.A.
126-131
Kudasheva E.Y., Borisevich I.V., Ivanov V.B., Klimov V.I., Kornilova O.G., Lebedinskaya E.V., Bunyatyan N.D.
132-138
139-141
142-145
Snegireva I.I., Romanov B.K., Ozeretskovsky N.A.
146-151
Cherkasova O.P., Cherkasova O.P., Selyatitskaya V.G., Palchikova N.A.
152-155
156-159
General biology
160-166
167-170
171-174
175-177
Solodkova O.A., Zenkina V.G.
178-182
General pedagogy, history of pedagogy and education
183-185
186-188
189-193
194-197