Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,778

Issue №4 in 2015

Belova E.V., Kapustina T.A., Markina A.N., Parilova O.V., Parilova O.V., Kin T.I.
9-13
14-18
19-23
Epanchintseva E.A., Epanchintseva E.A., Selyatitskaya V.G., Mitrofanov I.M., Pinkhasov B.B., Sviridova M.A.
24-27
28-32
33-37
38-41
42-45
46-50
51-53
Polyakov V.Y., Nikolaev Y.A., Nikolaev Y.A., Mitrofanov I.M., Mitrofanov I.M., Dolgova N.A., Dolgova N.A., Shhepankevich L.A., Sevostyanova Е.V.
54-58
59-62
63-67
Styazhkina S.N., Chernenkova M.L., Gulyahmedova E.M., Gabbasova G.R., Medved M.S., Nazarov V.V.
68-69
Tarasova N.V., Buyankina R.G., Buyankina R.G., Alyamovsky V.V., Fedorova T.V., Degtyareva L.G.
70-74
75-77
78-80
81-84
85-89
Hasanov A.G., Nurtdinov M.A., Biganjakov R.Y., Habibullin U.M.
90-92
93-96
Juzbashev Z.Y., Skvortsov Y.I., Skvortsov K.Y., Bogdanova T.M.
97-105
Yarygina E.G., Prokopeva V.D., Bokhan N.A.
106-113
Bozhko G.G., Kovaleva I.V., Maslennikova L.A., Lobanova P.O., Sin S.G.
114-116
117-122
123-128
129-133
Navolokin N.A., Mudrak D.A., Matveeva O.V., Tychina S.A., Bucharskaya A.B., Polukonova N.V., Maslyakova G.N.
134-140
Ploskonos M.V., Ploskonos M.V.
141-143
144-151
152-156
Madalieva S.H., Yernazarova S.T., Suleimenova S.V., Belyavskaya V.I., Belyavskaya D.I.
157-162
Pak Y.N., Аdmayeva А.М., Imanov М.О., Pozdnyakova I.Y.
163-167
168-170
171-175