Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,778

Issue №9 (part 3) in 2015

Medical sciences
395-399
Baybolatova L.M., Roslyakova E.M., Shaykhynbekova R.M., Baizhanova N.S., Bisserova A.G.
400-402
Baizhanova N.S., Biserova A.G., Roslyakova E.M., Shayhynbekova R.M., Baybolatova L.M.
403-406
407-411
412-416
417-421
Karimova S.F., Yuldashev N.M., Ismailova G.O., Nishantaev M.K.
422-428
429-433
434-438
439-441
442-449
450-453
454-457
458-460
461-466
Roslyakova E.M., Biserova A.G., Baizhanova N.S., Shayhynbekova R.M., Baybolatova L.M.
467-470
471-475
476-478
Shaikhynbekova R.М., Roslyakova E.M., Baibolatova L.М., Baiganova N.S., Bisserova A.G.
479-481
Biological sciences
482-485
Biserova A.G., Roslyakova E.M., Baizhanova N.S., Baybolatova LM., Shayhynbekova R.M.
486-488
489-491
Ibadullayeva S.Z., Usen K., Sauytbayeva G.Z., Nurgaliyeva A.A., Ospanova G.K.
492-495
496-502
503-506
507-510
Pavlenko V.I., Yastrebinsky R.N., Pavlenko Z.V.
511-514
Pavlenko Z.V., Denisova L.V., Matyuhin P.V., Ivanitsky D.A.
515-518
Roslyakova E.M., Biserova A.G., Baizhanova N.S., Baybolatova LM., Shayhynbekova R.M.
519-523
524-527
528-531
Yastrebinsky R.N., Samoilova Y.M., Pavlenko V.I., Demchenko O.V.
532-535
Pedagogical Sciences
536-542
543-546
547-551
552-556
557-561
562-566
567-571
572-575
576-578
579-582